שרות לקוחות | החלפת משלמים – מעבר דירה

עברתם דירה? העברתם את בית העסק?, יש לעדכן את שם  משלם חשבון המים.

 

על מנת לעדכן את הפרטים אין צורך בהגעה אל משרדי "יובלים בשומרון", אלא ניתן להעביר למחלקת שרות הלקוחות את המסמכים הבאים:

ד. הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.

 

ה. צילום תעודת זהות כולל ספח / תדפיס מרשם החברות / עמותות / שותפויות - הן של המשכיר / מוכר והן של השוכר/קונה.

 

מסמכים אלה יש להעביר למחלקת שירות הלקוחות של "יובלים בשומרון" עפ"י הסניף בו הנך מקבל את השירות. או במייל: sherutlekohot@yuvalim-sh.co.il

 

במידה ותוך 3 ימי עבודה לא התקבל אישור קבלה ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות בטלפון

1-800-800-511

 

בתוך 14 ימי עבודה מקבלת המסמכים, יישלח ללקוח מכתב/ במייל / SMS / מ"יובלים בשומרון " ובו עדכון בנוגע לבקשת השינוי.

 

אם בכל זאת אתם מעוניינים להגיע אל כדי לבצע את החלפת שמות המשלמים בנכס אתם מוזמנים לעשות זאת. כמובן שגם במקרה זה עליכם להצטייד במסמכים האמורים.

 

לתשומת לבכם: והיה ולא יצורף – יעמוד מספר הנפשות המוכר (בתעריף המוזל) על 2 נפשות.

 

ירושה

 

במידה והנך מעוניין להעביר לבעלותך נכס שהיה בבעלות אדם שנפטר, לטופס יש לצרף: תעודת פטירה, צו ירושה (במידה ויש), צו קיום צוואה, צילום תעודת זהות.

במידה וישנם מספר יורשים ומרבית היורשים מוותרים על זכויות הנכס לטובת יורש אחד, יש להציג הצהרה חתומה מטעם היורשים המעידה על ויתור הירושה בצירוף תעודות זהות.

 

גירושין

 

לטופס החלפת צרכנים בנכס יש לצרף הסכם גירושין בו יצוין מי מהצדדים מקבל את הזכויות על הנכס וכן, תעודת זהות של הצד המקבל עליו את זכויות הנכס.

במידה ובהסכם לא מפורט מי מקבל את הזכויות על הנכס, יש לצרף תעודת זהות והצהרה של שני הצדדים המעידה על הצד המקבל את הזכויות.

 

במקרים בהם אין אפשרות לשחזר את חוזה המכר (מתייחס למכירה/קניה בלבד), יש לבקש מהקונה אישור מהמנהל המעיד על פרטי בעל הנכס הנוכחי, תעודת זהות של קונה והסכם קניה/מכירה במידה וישנו.

 

 

 

נוהל החלפת משלמים בשכירות

חברה רשאית לדרוש ביטחונות בסכום של עד פי שלוש מממוצע החשבון התקופתי   

בשש תקופות החיוב האחרונות בנכס שקדמו לדרישה, מכל אחד מאלה:

(1)מחברת ניהול שנרשמה כצרכן בנכס לפי סעיף 28א;

(2)מצרכן שאינו תושב ישראל;

(3)ממשכיר הנכס או ממי שמבקש להירשם כצרכן, בנכס שיש   בו תחלופה של צרכנים וקיים לגביו חוב שלא הוסדר במועד ההחלפה, אם היסטוריית התשלומים של הנכס מצביעה על דפוס התנהגות חוזר של אי-תשלום, ובהתחשב בגובה החוב.

(ב)כבטוחה יכול לשמש כל אחד מאלה, לפי בחירת הצרכן:

(1)ערבות של ערב תושב ישראל;

(2)שיק משוך על בנק כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(3)כל בטוחה אחרת שהחברה הסכימה לקבל.

 

דרשה חברה ביטחונות לפי סעיף 53ב(א)(1) או (2), היא רשאית להתנות את רישום הצרכן בנכס במסירתן.

לא קיבלה חברה ביטחונות שדרשה לפי סעיף 53ב(א)(3), היא רשאית לרשום את משכיר הנכס כצרכן עד למסירתן .

        

ביקשה חברה לממש בטוחה תודיע על כך למי שמסר לה את הבטוחה, 7 ימי עסקים לחפות קודם למימושה .

            

 

 

כדי לקבל תעריף בעבור כמות מוכרת בגין הנפשות הגרות בנכס יש לצרף טופס הצהרה על מס' הנפשות באופן הבא:

 

 

עדכון הנפשות מתבצע על ידי השוכר/הקונה החדש בנכס בלבד וזאת באמצעות טופס הצהרת מספר נפשות.

שימו לב! יש לצרף לטופס צילום תעודת זהות של שני בני הזוג כולל הספח המלא בו רשומים כלל המתגוררים בנכס. במידה ויש מספר שוכרים באותו נכס שאינם רשומים תחת אותה תעודת זהות, יש לצרף את תעודות הזהות של כל השוכרים בנכס. אם מתגוררת בנכס נפש מעל גיל 18 – יש להציג גם צילום ת.ז. וספח של אותה נפש.

לקוח שאינו רשום בספח ת.ז כמתגורר בעיר אריאל / קרני שומרון, עליו לצרף לבקשה "אישור העדר הקצאה" מתאגיד המים/הרשות של העיר הרשומה בת.ז.

ג. הצהרת מספר נפשות​

ב. בקשה להחלפת צרכנים - קניה/מכירה​

א. בקשה להחלפת צרכנים - שכירות​

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים