מידע לתושב | מערכת קריאה מרחוק

קר"מ – מערכת קריאה מרחוק

תאגיד יובלים בשומרון מפעיל מערכת קריאה מרחוק – קר"מ בעיר אריאל ובישוב קרני שומרון .

 

מערכת הקר"מ הינה מערכת טכנולוגית מתקדמת לקריאת מדי המים באמצעות שידור מרחוק. היתרון והחשיבות העליונה במערכת הקר"מ היא יכולת דיווח מדויק ואמין של צריכת המים בזמן אמת, דבר המאפשר יכולת התראה מהירה (תוך 24 שעות) על חשד לצריכה מוגברת כגון - דליפות, תקלות וכד'.

יובהר, כי האחריות בדבר זיהוי נזילות מים בשטח הפרטי חלה על הצרכנים.יש להמשיך להקפיד לבדוק את חשבון המים החודשי, על מנת לאתר חריגות בצריכהמערכת הקר"מ מהווה כלי עזר ייעודי שנועד להקל בזיהוי צריכת מים חריגה בעזרת מערכות ממוחשבות.

 

מערכת הקר"מ של התאגיד תוכנתה לזהות מאפייני צריכה חריגים העשויים להעיד על נזילה

ומפיקה התראות בהתקיים אחד מהמצבים הבאים:

 

צריכת מים רציפה במד מסוג סונטה - לפחות 8 ליטר כל שעה במשך 24 שעות רצופות.-

  צריכת מים רציפה במד מסוג רב זרמי – 100 ליטר כל שעה במשך 24 שעות רצופות.-

צריכת מים רציפה במונים ראשיים לנכס - לפחות 5000 ליטר כל שעה במשך 3 שעות רצופות. 

במקרים בהם ההתראה על צריכה מוגברת במערכת הקר"מ ממשיכה במד הפרטי / ראשי , ישלח לצרכן .SMSמסרון בהודעת  

 

הזיהוי המהיר של צריכה מוגברת חוסך לתושבים עלייה בתשלום חשבונות המים ויתרום לחיסכון במשאב המים שנמצא במחסור מתמיד במדינת ישראל.

על פי חוק במקרה של נזילה, הצריכה החריגה תחויב בתעריף נמוך יותר ובהתאם לכללים שנקבעו ע"י רשות המים הממשלתית, להלן:

1. במידה ויוכח כי מדובר בנזילה אשר גרמה לגידול בצריכה של למעלה מ 50% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, תינתן הקלה בתשלום לפי כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) תש"ע- 2009

2. ניתן לקבל הקלה בתשלום בהתאם למתואר לעיל בפרק זמן שלא עולה על שתי תקופות בשנה בלבד (תקופה=חודשיים) ובתנאי שטרם חלפו 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה במהלכה אירעה הנזילה.

3. לבקשה תצורף קבלה משרברב על ביצוע תיקון הנזילה, או לחילופין במידה ובוצע תיקון עצמי, תצורף חשבונית על רכישת החלפים בהם נעשה שימוש במועד תיקון הנזילה.

4. כל ההליכים מתקיימים ע"פ סע' 14 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011

יודגש , כי על הצרכנים חלה האחריות הבלעדית לבדוק את הצריכה בנכס הפרטי ו/או לאתר נזילות באופן עצמאי. תאגיד המים והביוב אחראי על תשתיות המים והביוב הציבוריות בעיר אריאל וביישוב קרני שומרון בלבד, ואינו רשאי לבצע בדיקות בנכסים פרטיים. באם התגלתה נזילה על ידי התושב, יש לתקן אותה במהירות האפשרית, ולהציג קבלות בדבר התיקון על פי הנחיות הרשות הממשלתית למים ולביוב בפני תאגיד המים והביוב.

התאגיד יפעל להתאמת החיוב בהתאם לקבוע בהוראות הדין.

 

על מנת לשפר ולייעל את הישרות – יש לבצע עדכון פרטי צרכן באחת הדרכים הבאות

 

עדכון באפליקציית -https://www.mast.co.il/52/forms   MAST 

מילוי טופס מקוון מאתר -  https://www.yuvalim-sh.co.il/forms.html

מוקד שירות לקוחות של התאגיד – 1800800511 שלוחה 3 

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים