מידע לתושב | מדיניות האכיפה והגביה

לפי סעיף 110 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכנייה) (תיקון), התשע"ה-2015, להלן מדיניות התאגיד לעניין מיצוי הליכי גבייה מול צרכני התאגיד לפי סוג הצרכן ונסיבותיו.

מדיניות אכיפה

 

1. הגדרות

"צרכן ביתי" - צרכן הזכאי לתעריף בעד כמות מוכרת ליחדת דיור, לרבות כל אדם המתגורר עמו בנכס ונמנה עם מספר הנפשות המוכרות בנכס, ביחד או לחוד.

 

"החברה" – תאגיד אזורי למים וביוב יובלים בשומרון 2003 בע"מ.

 

"חשבון תקופתי"- חיוב תקופתי בגין אספקת מים ושרותי ביוב.

 

"צרכן בנכס אחר" – כל הצרכנים למעט צרכן ביתי.

 

"צרכן מיוחד בנכס אחר" – צרכנים הנמנים עם רשימת הגופים המפורטת להלן:

 

 1. מוסד חינוך רשמי לפי הגדרה בחוק לימוד חובה, התש"ט- 1949.
 2. בית ספר, גן ילדים המחזיקים ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט- 1969.
 3. מוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008 המחזיק ברישיון לפי חוק זה.
 4. מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940.
 5. מעון יום שיקומי, כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס – 2000.
 6. מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה- 1915.
 7. נכס של מערכת הביטחון או המצוי בשימושה בזמן פעילות מבצעית או מלחמה.
 8. בתי סוהר, מתקני שהיה ומתקני מעצר.
 9. נכס של הרשות הארצית לכבאות או בשימושה.

 

"צרכן זכאי" – צרכן או מי מבני ביתו הנמנה עם אוכלוסייה מוגנת הזכאי לתשלום מופחת עבור 3.5 מ"ק נוספים לחודש בתעריף הראשון (כמות מוכרת).

 

2. כלל הצרכנים

 1. המסמך מתייחס לחובות בגין חיובים עבור אספקת מים ושרותי ביוב לתקופת חיוב החל מ- 01.04.2015.
 2. בגין חובות של חיובים לתקופות שקדמו למועד הנ"ל, לא יבוצעו פעולות ניתוקי מים.
 3. החברה תשלח מדי חודשיים חשבון תקופתי בגין אספקת מים ושרותי ביוב ובו יצוין מועד אחרון לתשלום.
 4. היה והחשבון התקופתי לא שולם במועד, החברה תשלח בשנית שובר לתשלום יתרת חוב ( הודעת דרישה ראשונה), במצורף לחשבון התקופתי העוקב.
 5. היה והחשבון לא שולם לאחר הודעת הדרישה הראשונה, החברה תנקוט בצעדי אכיפת גבייה כמפורט במסמך זה, בהתאם לסוג הצרכן וניבותיו.
 6. בהעדר מספר תעודת זהות של הצרכן כפי שהיא רשומה במרשם האוכלוסין, החברה תשלח בקשה לצרכן לקבלת פרטים. ככל שהצרכן לא ימסור פרטים, החברה לא תידרש למצות לגביו הליכי גבייה מנהלית, ותהא רשאית להעביר את גביית החוב לטיפול משפטי.

 

3. צרכן ביתי

צרכן שלא שילם את חובו לאחר הודעת הדרישה הראשונה, יישלחו לו התראות לפי פק' המיסים (גביה) ותקנות המיסים (גביה) תשל"ד-1974, וינקטו צעדי האכיפה כמפורט להלן:

 • הודעת דרישה שנייה - החברה תשלח הודעת דרישה שנייה בדואר רשום.

 

עיקולים:

 • עיקול כספי החייב המצויים בידי הבנק.
 • עיקול כספי החייב המצויים בידי חברות האשראי (עסקים) / מקום העבודה ( עפ"י פונטנציאל).
 • עיקול ברישום ( מכתב התראה + טופס 3). 

 

כמו כן, החברה תהא רשאית לבצע עיקול על רכב.

 

העברת גביית החוב לטיפול משפטי לפי חוק הוצאת לפועל – לאחר מיצוי הליכי הגבייה

לפי ס"ק 3.1.1-3.1.3, החברה תעביר את גביית החוב לטיפול משפטי.

 

בתום השלמת הליכי אכיפה האמורים, למעט ס"ק 3.1.4, יחשב הדבר כמיצוי הליכי גביה לצורך הגשת בקשה לרשות המים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב ( ניתוק אספקת מים), התשע"ה – 2015 ( "כללי הניתוק"), לקבלת אישורה לניתוק אספקת מים.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים