מידע לתושב | הפרשי מדידה/צריכה משותפת

מהם "הפרשי מדידה" ?

ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס, לבין כמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת חיוב.

הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס, והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכת המים הפרטית.

הפרשי מדידה נובעים בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של כל הבניין, כגון לצורך תחזוקת רכוש משותף, שטיפה, השקיית גינה ועוד. לעיתים נובעים הפרשי המדידה מנזילות בצנרת המים המשותפת.

 

 מהם "הפרשי מדידה שליליים"?

במקרים נדירים, כמות המים שנמדדה במד המים הראשי נמוכה מכמות המים שנמדדה בכלל מדי המים המשויכים. במקרה כזה נוצרים הפרשי מדידה שליליים.

הפרשי מדידה שליליים עלולים להיווצר, למשל, כתוצאה מעיגול ספרות קריאת מדי המים (החיוב לצרכן נעשה בדרך כלל במטרים מעוקבים שלמים).

הפרשי מדידה שליליים מחולקים בין הצרכנים באותו אופן בו מחולקים הפרשי מדידה חיוביים, כלומר במצב זה הצרכנים יזוכו בעבור הפרשי המדידה השליליים.

 

אופן החלוקה של הפרשי המדידה

ע"פ חוק, ברירת המחדל לחלוקת החיוב בגין הפרשי מדידה היא חלוקה שווה בין כלל הצרכנים בנכס.

יחד עם זאת, לצרכנים עומדת האפשרות להגיש בקשה לחלוקת הפרשי המדידה על פי השטח היחסי של כל נכס במתחם, או בדרך אחרת המוסכמת על הדיירים והנקבעת בתקנון הבית המשותף. על מנת לשנות את חלוקת הפרשי המדידה, על נציגות הבית המשותף להגיש בקשה סדורה ומסמכים רלוונטיים למחלקת שירות הלקוחות של תאגיד "יובלים בשומרון".

 

בבית הרשום כבית משותף:

  1. פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
  2. כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
  3. נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

 

בבית שאינו רשום כבית משותף:

המסמכים המפורטים בסעיף 1 ו-2 בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים