הנדסה ותפעול | הנדסה

תחום המים 

 

בתחום אחריות התאגיד ישנם תחנות שאיבה  ובריכות אגירה המספקים מים לתושבי הערים אריאל וקרני שומרון.

 

באריאל קיימים 2  תחנות שאיבה  ו- 4  בריכות אגירה.בקרני שומרון  3 תחנות שאיבה ו 3 מכלי איגום 100 קו"ב.

 

תקנות מי השתייה

בהתאם ל"תקנות בריאות העם" התשל"ד - 1974, (נוסח משולב - 2001) המפורסם באתר משרד הבריאות ובהתאם לדרישות משרד הבריאות, מבצע התאגיד בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות, דיגום של איכות המים באריאל ובקרני שומרון.

 

כיום, קיימות 8 נק' דיגום באריאל ועוד 14 נק' דיגום בקרני שומרון. התאגיד מבצע כ-264 דגימות במהלך השנה.

 

להלן סוגי הבדיקות: מתכות, טרילומינתים, פלואור ומיקרוביאלי. בנוסף, מבוצעות בדיקות עכירות טעם וריח על בסיס תוכנית שנתית ועל בסיס בקשות ופניות של תושבים. כמו כן, מבוצע חיטוי בכל הנחת קו מים חדש ע"י התאגיד.

 

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א- 2001, התאגיד מחויב לפרסם אחת לשלושה חודשים (רבעון) דיווח על איכות מי השתייה המסופקים לתושבי אריאל וקרני שומרון. תוצאות משרד הבריאות מועברות לתאגיד "יובלים בשומרון 2003" ומפורסמות באתר התאגיד. בנוסף, אחת לשנה מתפרסם באתר התאגיד דוח שנתי בנושא איכות המים.

 

בקשה לבדיקת איכות מים מטעם הצרכן

לפי תקנות בריאות העם, רשאי צרכן לבקש מהתאגיד אחת לשנה לבצע בדיקות במערכת אספקת המים בנכס שברשותו, בדיקה הכרוכה בתשלום.

ככל שברצונכם לבצע בדיקת איכות מים בנכס, הנכם מתבקשים לפנות לתאגיד בכתב.

 

למידע נוסף ניתן לפנות למשרד הבריאות.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים