תשלומים וחשבונות | הסבר על חשבון המים

אופן עריכת החשבון התקופתי

תעריפי המים הינם אחידים בכל הארץ ונקבעים על פי כללי תאגידי המים ורשות המים הממשלתית . סכום החיוב הינו מכפלה של כמות המים שנצרכה בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון. חשבון המים נשלח לתיבות הדואר של התושבים אחת לחודשיים, צריכת המים נקבעת על י קריאת מד המים.

 

ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה יחידות מטר מעוקב (קוב) נכון ליום הקריאה. על מנת שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לוודא נגישות מרבית לקריאתו הסדירה של המד . במידה ולא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע על פי הערכה.

 

תעריפי המים למגורים: חשבונות המים והביוב לצריכה ביתית יחושבו על פי שני תעריפים:

תעריף א' (נמוך)- עבור כמות של עד ל-7 מ"ק לנפש לחודשיים.

תעריף ב' (גבוה)-עבור כל כמות שמעל ל-7 מ"ק לנפש לחודשיים.

 

צריכה מחויבת במד מים "פרטי": הצריכה המחויבת במד המים משקפת את הצריכה הפרטית ביחידת הצריכה (למשל בדירה או בחנות), לצריכה זו תיווסף צריכה משותפת במידה וקיימת.

 

צריכה משותפת: נקבעת לפי ההפרש בין מד המים הראשי לבין סך מדי המים ה"פרטיים". הפרש מדידה זה מחולק באופן שווה בין כל היחידות בנכס משותף, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף מסמכים לפי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, ומתווסף לצריכה הפרטית כצריכה לכל דבר. הסיבות לצריכה המשותפת מגוונות, השכיחות שביניהן: שטיפה, השקיית גינה או נזילות גלויות/סמויות.

 

עדכון מס' נפשות: כפי שדווח על ידי הצרכן לחברה בהתאם לכללי הדיווח כמפורט באתר החברה על מנת לקבל את ההקצבה לנפש בכל יחידת דיור, על כל תושב לעדכן את מספר הנפשות ביחידת דיור בה הינו מתגורר בטופס הצהרת מספר נפשות. יש למלא, לחתום ולצרף צילום ספח תעודת הזהות של כל המתגוררים בנכס אשר הינם מעל גיל 18 (ילדים מתחת לגיל 18, יוצגו בספח של ההורים).

לגבי תושבי חוץ יש לשלוח לתאגיד תצהיר מאומת לגבי מקום המגורים (ניתן לשלוח ספח ת.ז. של המעסיק), צילום דרכון ואישור שהייה כדין.

צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר הנפשות יחושב חשבון המים לפי 2 נפשות מוכרות בלבד .

 

חיוב מינימלי / מזערי: צרכן יחויב לפי צריכה של 3 מ"ק לחודשיים אף אם צרך בפועל פחות מכך.

 

תקופת החשבון: חשבונות המים נשלחים לצרכנים לפחות אחת לחודשיים .

 

מספר ימי החיוב: מציג את הימים בגינם מחויב הצרכן בחשבון, כלומר מספר הימים שחלפו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית .

 

מספר הנכס: תואם למספר הנכס בארנונה , כדי שהנתונים במערכת המחשוב בפנקסי החברה כמשלם .

 

מספר משלם: מספר תעודת הזהות או מספר תאגיד, לפי העניין, של מי שרשום בפנקסי החברה כמשלם .

 

סוג שימוש: מאפיין את מטרת השימוש במים לאותו צרכן בנכס כגון: מגורים, בנייה, מסחר, מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות .

 

 מספר כרטיס מים: מספר פנימי המשמש את החברה לזיהוי מד המים הפרטי של הצרכן .

 

סוג מד המים: מד מים ראשי או מד מים פרטי בנכס בו קיימים מספר מדי מים פרטיים המודדים ביחד את כל הצריכה של הצרכן, יקבלו המדים מספור רץ ,פרטי, פרטי 2 וכו' .

 

סוג הקריאה: מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על פי הערכה, ההערכה תבוצע במקרים בהם מד המים אינו נגיש לקריאה ו/או אינו תקין ו/או קיים חשש שאינו תקין. במקרה של ההערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה ( בתיבת ההודעות).

 

ערעור על חשבון המים: עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. ערעורים על חשבון המים יש להגיש לתאגיד בהתאם להנחיות שבאתר התאגיד . במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת התאגיד בתלונה ,רשאי הצרכן על פי החוק, לפנות לרשות המים הממשלתית למים וביוב לברור התלונה ובלבד שנעשתה קודן לכן פנייה לתאגיד .

 

גרף התפלגות צריכת המים: מציג את התפלגות צריכת המים הכוללת (פרטית והפרשי מדידה) בתקופות החשבון השונות.

 

חיובים / זיכויים נוספים : חיובים בגין חובות קודמים, קריאת מד מים נוסף , התקנת מד מים נוסף ועוד.

 

החלפת משלמים: בקשה לשינוי צרכן בנכס תוגש בנוסח הערוך לפי טופס "בקשה להחלפת צרכנים בנכס" המתפרסם באתר יובלים בשומרון בצירוף הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים, צילומי תעודות זהות וקריאת מונה המים ליום העזיבה.

 

החלפת צרכנים בנכס תבוצע בכפוף להצגת פרטי הצרכן החדש בנכס והסכמתו להירשם כצרכן בנכס. בקשה המוגשת על ידי שוכר בנכס שלא הציג את פרטי הצרכן החדש כנדרש תאושר בכפוף להוכחת סיום תקופת השכירות בנכס.

 

חיוב בתשלום בעד שירותי המים והביוב שניתנו עד למועד הגשת בקשה יחול על הצרכן המבקש.

 

תשלום חשבון המים והביוב: יש לשלם את חשבון המים והביוב עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד יחייב תוספת ריבית לפי חוק, ויגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה ותביעות משפטיות לפי דין.

 

מספר מסלקה: המספר המזהה של החשבונית במערכת החברה ,נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או באינטרנט .

 

ספחי תשלום : הספח העליון מהווה חשבונית מס/קבלה עבור הצרכן לאחר ביצוע התשלום . הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק או בדואר  . ספח זה הוא הקבלה הנשלחת לתאגיד .

 

אחריות על רשת המים: יובלים בשומרון 2003 בע"מ, אחראית על רשת המים העירונית הציבורית, עד למד המים הראשי בכל נכס, האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה חלה על הצרכן, לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים