מידע לתושב | צריכה חריגה הנובעת מנזילה

נזילת מים ברשת הפרטית גורמת לאבדני מים ולא תמיד ניתן להבחין בנזילה עם היווצרותה, לכן זיהוי מקדים מונע את אבדני המים ואת החיוב בגינם.

 

במידה וצריכת המים שנמדדה במד המים שברשותך וכפי שהתבטאה בחשבון המים שנשלח, גבוהה מהצריכה הנורמטיבית בפועל בנכס, יש לבצע הפעולות הבאות:

  • במידה ומד המים שברשותך מציג קריאה שונה מזו הנקובה בחשבון המים, יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות של תאגיד "יובלים בשומרון". יש לשים לב למועד בו בוצעה קריאת מד המים על ידי התאגיד.

 

  • מומלץ לשלול נזילה בצנרת המים הפרטית בנכס:
  1. בשלב ראשון, יש לבדוק האם ישנם סממנים נראים לעין לנזילה. לדוג': רטיבות בקיר, טפטוף ברז, נזילה תמידית ממיכל ההדחה וכדומה.
  2. בשלב שני, מומלץ להפסיק את כל זרימת המים בנכס (לסגור את כל הברזים, מכונת כביסה וכדומה) ולבחון האם מד המים (הפרפר המרכזי) ממשיך להסתובב.
  3. במידה והמד ממשיך להסתובב, ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת. יש לפנות לאיש מקצוע פרטי ולבצע בדיקה מקיפה של הצנרת הפרטית ולתקן את הנזילה.

 

  • צרכן המבקש הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, יגיש בקשה על גבי טופס הצהרת נזילה (פרטית/ משותפת) ויצרף אליה אסמכתא על תיקון הנזילה. הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, תינתן לכל היותר עבור שתי תקופות חיוב רצופות, שבכל אחת מהן התקיימו התנאים להכרה בצריכה חריגה כפי שנקבעו באמות המידה לשירות. את הבקשה ניתן להגיש רטרואקטיבית עד חצי שנה. את הבקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה במונה ביתי / כללי ניתן לשלוח דרך לשונית "טפסים " באתר, בצירוף המסמכים הנדרשים.

 

  • בנוסף, יש לבדוק כי לא נעשה שימוש במים שלא כדין על ידי צד שלישי כלשהו במתחם. במידה שבבדיקה של איש מקצוע נמצא כי קיים גורם הצורך מים ללא היתר באמצעות מד המים שברשותך, על הצרכן שנפגע להגיש תלונה במשטרה.
יובלים בשומרון
צור קשר

תשלומים

טפסים